Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin Truyền thông
Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Ủy ban nhân dân thành phố Hội An
Ủy ban nhân dân thành phố Hội An
Văn phòng Thường trực về Nhân quyền
Văn phòng Thường trực về Nhân quyền
news_details

Hợp tác quốc tế

Lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của Việt Nam gắn liền với tầm nhìn của những người lãnh đạo trong mục tiêu đảm bảo những quyền cơ bản nhất cho người dân. Đó là quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Trên tinh thần đó, con người luôn được đặt ở trung tâm của mọi chiến lược, chính sách, vừa là mục tiêu vừa là động lực của quá trình phát triển đất nước.

Với chủ trương, Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập, hợp tác và phát triển; Việt Nam tăng cường đối thoại và hợp tác quốc tế, trong đó coi vấn đề liên quan đến nhân quyền là một trong những nội dung trọng điểm. Trên tinh thần đó, chúng ta chủ động tham gia vào nhiều lĩnh vực hợp tác quốc tế về quyền con người trong khuôn khổ các diễn đàn song phương, đa phương và các tổ chức nhân quyền quốc tế.