Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin Truyền thông
Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Ủy ban nhân dân thành phố Hội An
Ủy ban nhân dân thành phố Hội An
Văn phòng Thường trực về Nhân quyền
Văn phòng Thường trực về Nhân quyền
news_details

Quyền tự do báo chí, internet trong cách mạng công nghiệp 4.0

Ngay từ những dòng đầu tiên trong bản Tuyên ngôn độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc vào ngày 02 tháng 9 năm 1975 trên quảng trường Ba Đình, vấn đề nhân quyền đã được nhắc tới. Từ đó tới nay, trải qua hơn 75 năm xây dựng và phát triển, vấn đề nhân quyền của Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện hơn, nhân văn hơn. Đặc biệt trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, Quốc hội nước ta đã ban hành nhiều luật mới, vừa khích lệ tự do báo chí, tự do Internet tại Việt Nam, đồng thời bảo đảm quyền con người trên không gian mạng. Báo chí trở thành diễn đàn ngôn luận của các tổ chức xã hội, chính trị, của nhân dân, là công cụ sắc bén bảo vệ quyền của người dân, lợi ích của cộng đồng, giám sát và phản biện xã hội. Báo chí thể hiện được vai trò là “ Tiếng nói của nhân dân”.