Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin Truyền thông
Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Ủy ban nhân dân thành phố Hội An
Ủy ban nhân dân thành phố Hội An
Văn phòng Thường trực về Nhân quyền
Văn phòng Thường trực về Nhân quyền
news_details

Thành tự bảo đảm quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 1945 - 1986

Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; khẳng định chân lý: “KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO". Tuyên ngôn Độc lập: Một văn kiện chính trị - pháp lý và thấm nhuần sâu sắc các giá trị nhân văn của thời đại mới; đề cao dân chủ và tự do, công bằng và bình đẳng xã hội; quyền con người; quyền được sung sướng, hạnh phúc, quyền làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của dân tộc Việt Nam. Xem video dưới đây để nhìn lại những thành tựu về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 1945-1986 nhé!